top of page

Vedtekter for Norsk antropologisk forening

(Sist revidert på årsmøtet 1.des 2022)

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Norsk antropologisk forening (Norwegian Anthropological Association)

 

§ 2 Formål
Norsk antropologisk forening er et samarbeidsorgan for antropologer i Norge. Foreningen har til
formål å:

 1. Ivareta medlemmenes faglige/profesjonelle interesser i deres arbeid som antropologer

 2. Å fremme interessen for faglige spørsmål, styrke fagets stilling og anvendelighet i samfunnsmessige sammenheng

 3. Å arbeide for å bedre vilkår for antropologisk forskning

 4. Å fremme medlemmenes kontakt med fagfeller i andre land

 5. Å drive foreningens meldingstjeneste

 6. Å arrangere faglige konferanser hvert annet år

 7. Å utgi nasjonalt fagtidsskrift

 8. Å fremme fagets egenart innen forskningsetikk og lovreguleringer av innsamling, lagring og formidling av etnografisk materiale.

 

§ 3 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

§ 4 Medlemmer

Medlemskap i Norsk antropologisk forening gjelder for ett kalenderår, med unntak av livstidsmedlemmer.

Foreningen har to typer medlemskap

 1. Fullt medlemskap

 2. Assosiert medlemskap

 

Fullt medlemskap kan tildeles

 1. Kandidater med magistergrad, mastergrad eller hovedfagseksamen i antropologi fra et norsk universitet.

 2. Kandidater med tilsvarende utdanning fra andre universiteter.

 3. Bachelor- og masterstudenter i antropologi.

 

Assosiert medlemskap kan tildeles

 1. Interesserte fra tilstøtende fagområder

 2. Interesserte institusjoner

 

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Stemmeberettigede og valgbare i Norsk Antropologisk Forening er personer med fullt medlemskap, bachelor- og masterstudenter i antropologi, og livsvarige medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år.

 

De øvrige kategorier innen assosiert medlemskap har møte-, forslags- og talerett på foreningens arrangementer, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare.

 

§ 6 Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes hvert år og er foreningens høyeste myndighet. Styret avgjør det høvelige tidspunktet for årsmøtet. Styret plikter å sende ut skriftlig innkalling med styrets forslag til dagsorden direkte til medlemmene minst fire uker før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, samt valgkomitéens innstillinger, skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, og innkomne forslag sendes til medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.


Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. I tilfelle av stemmelikhet har styrets leder to stemmer. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.


§ 7 Årsmøtets oppgaver
Det ordinære årsmøtet skal

 1. godkjenne innkalling og dagsorden

 2. velge dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen

 3. behandle Årsmelding fra styret

 4. behandle regnskap og vedta rammebudsjett fremlagt av økonomiansvarlig

 5. fastsette kontingent/abonnement for etterfølgende kalenderår

 6. behandle innkomne forslag

 7. velge:
      a) leder
      b) styremedlemmer
      c) redaktører til Norsk antropologisk tidsskrift
      d) revisor
      e) to personer til valgkomité

 8. føre særskilt protokoll over årsmøtets forhandlinger og beslutninger, og sørger for at protokollen underskrives av de to medlemmene som velges til dette av Årsmøtet.

 

Alle styreverv varer i 3 år. Studentrepresentant, valgkomité og revisor velges årlig.

§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

 

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.


§ 9 Styret

Foreningens styre skal bestå av en leder, tidsskriftets redaktører, representant for forskningsetisk forum, og arbeidsliv og forvaltning. Målet er å ha representanter fra de fire instituttene, instituttsektoren, høyskolesektoren og studentene.

Øvrige verv fordeles internt i styret. Hvis økonomien tillater det, har styret fullmakt til å ansette en lønnet sekretær etter behov.

 

Tiltredelse av nye redaktører skjer ved årsskiftet slik at de nye redaktørene har ansvaret fra og med andre nummer av NAT det påfølgende året. Perioden frem mot tiltredelse skal være en overlappingsperiode.


Styret skal

 • representere foreningen utad

 • innkalle til årsmøte

 • sette i verk årsmøtets vedtak

 • behandle alle saker om medlemskap

 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser

§ 10 Signaturrett
Det er "styret i fellesskap" som innehar signaturrett (Brønnøysundregisteret).
Styret i fellesskap kan tildelt enkelte roller signaturrett.

§ 11 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
Endringer i vedtektene trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet.


§ 12 Uravstemning
Saker kan sendes til uravstemning etter krav fra årsmøtets flertall, styret eller et mindretall i styret.
Uravstemningen avgjøres ved simpelt flertall. Stemmetall og stemmeoppslutning gjøres kjent.


§ 13 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall på to etterfølgende
ordinære årsmøter.


Årsmøtet vedtar hvordan eventuelle midler skal disponeres ved oppløsning.

bottom of page