Vedtekter

 

Vedtekter for Norsk antropologisk forening (Norwegian anthropological association)

(Sist revidert på Årsmøtet 26.nov 2021)

Kapittel 1: Norsk Antropologisk Forening formål og virke

 

§ 1.1 Norsk Antropologisk Forening

Norsk Antropologisk Forening er et samarbeidsorgan for antropologer i Norge.

 

§ 1.2 Norsk Antropologisk Forenings formål

Norsk Antropologisk Forening har som formål:

 1. Å ivareta medlemmenes faglige/profesjonelle interesser i deres arbeid som antropologer

 2. Å fremme interessen for faglige spørsmål, styrke fagets stilling og anvendelighet i samfunnsmessige sammenheng

 3. Å arbeide for å bedre vilkår for antropologisk forskning

 4. Å fremme medlemmenes kontakt med fagfeller i andre land

 5. Å drive foreningens meldingstjeneste

 6. Å arrangere årlige faglige konferanser

 7. Å utgi nasjonalt fagtidsskrift

 8. Å fremme fagets egenart innen forskningsetikk og lovreguleringer av innsamling, lagring og formidling av etnografisk materiale.

Kapittel 2: Medlemskap

 

§ ​2.1 Typer medlemskap

Foreningen har to typer medlemskap

 1. Fullt medlemskap

 2. Assosiert medlemskap

 

§ 2.2 Rett til fullt medlemskap

Fullt medlemskap kan tildeles:

 1. Kandidater med magistergrad, mastergrad eller hovedfagseksamen i antropologi fra et norsk universitet.

 2. Kandidater med tilsvarende utdanning fra andre universiteter.

 

§ 2.3 Rett til assosiert medlemskap

Assosiert medlemskap kan tildeles:

 1. Bachelor- og masterstudenter i antropologi

 2. Interesserte fra tilstøtende fagområder

 3. Interesserte institusjoner

 

§ 2.5 Varighet av medlemskap

Medlemskap i Norsk Antropologisk Forening gjelder for ett kalenderår

 

§ 2.6 Livsvarige medlemmer

En person med rett til fullt medlemskap (j.fr. § 2.2) kan kjøpe livsvarig medlemskap. Livsvarige medlemmer betaler ikke årskontingent.

 

Kapitel 3: Norsk Antropologisk Forenings ledelse og forvaltning

 

§ 3.1 Årsmøtet og dets myndighet

 1. Norsk Antropologisk Forenings høyeste myndighet er Årsmøtet.

 2. Ordinært årsmøte holdes hvert år. Styret avgjør det høvelige tidspunktet for årsmøtet.

 3. Skriftlig innkalling med styrets forslag til dagsorden sendes til medlemmene minst fire uker før møtet.

 4. Innkomne forslag skal være styret i hende senest to uker før Årsmøtet

 5. Sakspapirer med årsmelding, regnskap, innkomne forslag og øvrige saker skal være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før Årsmøtet.

 6. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret dersom styret finner det påkrevd. Dessuten kan 30 medlemmer, ved skriftlig krav som angir hvilke saker som skal behandles, pålegge styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

 

§ 3.2 Årsmøtets faste saker

Det ordinære Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen.

 3. Årsmelding fra styret.

 4. Regnskap og fastsettelse av rammebudsjett fremlagt av økonomiansvarlig.

 5. Fastsettelse av kontingent/abonnement for etterfølgende kalenderår.

 6. Innkomne forslag (j.fr § 3.1 ledd 4).

 7. Personvalg i henhold til § 4.2.

 

§ 3.3 Styrets sammensetning og dets oppgaver

 1. Foreningens styre skal bestå av en leder, en nestleder, en økonomiansvarlig, tidsskriftets redaktør, en representant for forskningsetisk komite og styremedlemmer etter behov.

 2. Bortsett fra ledervervet, vervet som redaktør, og vervet som medlem i forskningsetisk komité, fordeles de øvrige verv i styret internt.

 3. Hvert enkelt styremedlem har fullmakt til å utpeke sin personlige vararepresentant.

 4. Styret innstiller tre personer til valgkomité i henhold til § 3.4 ledd 1.

 5. Styret innkaller til Årsmøte i henhold til § 3.1.

 6. Styret setter i verk årsmøtets vedtak og representerer foreningen utad.

 7. Styret behandler alle saker om medlemskap.

 8. Styret fører særskilt protokoll over årsmøtets forhandlinger og beslutninger, og sørger for at protokollen underskrives av de to medlemmene som velges til dette av Årsmøtet.

 9. Styret fører egen protokoll over livsvarige medlemmer.

 10. Hvis økonomien tillater det, har styret fullmakt til å ansette en lønnet sekretær etter behov.

 

§ 3.4 Valgkomiteens sammensetning og oppgaver

 1. Normalt består valgkomiteen av tre medlemmer. Valgkomiteens leder skal i regelen være et tidligere styremedlem som trådde av ved forrige årsmøte.

 2. Valgkomiteen innstiller til valg av styremedlemmer, leder, redaktører av NAT og medlemmer til forskningsetisk komité.

 3. Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende innen frist for innkomne forslag i henhold til § 3.1 ledd 4.

 4. Valgkomiteen har myndighet til å supplere seg selv.

 

Kapittel 4: Stemmerett, valgbarhet, valg og avstemninger

 

​§ 4.1 Stemmerett, valgbarhet

 1. Stemmeberettigede og valgbare i Norsk Antropologisk Forening er personer med fullt medlemskap, bachelor- og masterstudenter i antropologi, og livsvarige medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år.

 2. De øvrige kategorier innen assosierte medlemskap har møte-, forslags- og talerett på foreningens arrangementer, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare.

 

§ 4.2 Personvalg

 1. Årsmøtet velger styremedlemmer, redaktører, medlemmer i forskningsetisk komité, valgkomité, revisor, delegater og representanter til eventuelle internasjonale organisasjoner.

 2. Foreningens leder og redaktør for foreningens tidsskrift velges særskilt.

 3. Redaktøren velges for fire år om gangen. Tiltredelse skjer ved årsskiftet slik at ny redaktør har ansvaret fra og med andre nummer av NAT det påfølgende år etter valget. Perioden frem mot tiltredelse skal være en overlappingsperiode. Øvrige styremedlemmer og medlemmer i forskningsetisk komité velges for tre år, og valgkomité, revisor og andre representanter velges årlig. Valgkomiteen må velges av Årsmøtet og valgkomiteens leder skal normalt være et avtroppende styremedlem (j.fr. § 3.4 ledd 1 og 4).

 4. Dersom samtlige styremedlemmer stiller til gjenvalg, og blir valgt, velges et medlem med kjennskap til foreningens virke som valgkomiteens leder.

 5. Alle personvalg skal gjøres skriftlig dersom ett medlem forlanger det og dersom det er flere kandidater til valget.

 

§ 4.3 Avstemning

 1. Alle avgjørelser skjer med alminnelig stemmeflertall hvis ikke vedtektene krever noe annet.

 2. I tilfelle av stemmelikhet har lederen to stemmer.

 3. Endring av vedtektene kan kun gjøres av Årsmøtet og krever 2/3 flertall, med unntak av § 1.2 ledd 1-7, § 4.3 ledd 3 og § 7.1 som krever 3/4 flertall for å kunne endres.

 4. Endringer i vedtektene trer i kraft umiddelbart etter Årsmøtet.

 5. Styret er kun vedtaksdyktig hvis 2/3 eller flere av styremedlemmene er representert under avstemningen.

 

​Kapittel 5: Uravstemning

 

§ 5.1 Uravstemning

Saker kan sendes til uravstemning etter krav fra Årsmøtets flertall, styret eller et mindretall i styret. Uravstemningen avgjøres ved simpelt flertall. Stemmetall og stemmeoppslutning gjøres kjent.

 

Kapittel 6: Oppløsning og disponering av midler ved oppløsning

 

§ 6.1 Oppløsning

Om foreningen skal oppløses må det skje med 3/4 flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter. Årsmøtet vedtar også hvordan eventuelle midler skal disponeres ved oppløsning.