top of page

Vi gratulerer Magnus Johnsen Frivoll med tildelingen av Signe Howells feltarbeidstipend 2022

Signe Howell-stipendet deles ut for siste gang i år, og i år fikk Magnus Johnsen Frivoll tildelt 12.800 kroner som bidrag til hans feltarbeidprosjekt "Aesthetics, Care and Nurturing: How is ‘Nature’ Negotiated Through Processes of Domestication in Japan?”

Som med så mye annet har Covid-19 gjort det vanskelig for masterstudenter å få gjennomført feltarbeidene sine som planlagt. Også Magnus opplevde uventede hindringer da japanske myndigheter utsatte gjenåpningen av landet, men vi krysser fingrene for at Magnus får muligheten til å gjennomføre feltarbeidet fysisk om ikke så lenge.

 

Stipendkomiteen bestod av Bente Sundsvold (UiT) og Sissel Egden (OsloMet) og begrunnelsen deres for tildelingen kan leses her:


Dette planlagte studiet står godt forankret i formålet som Signe Howell-stipendiet har: «et klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den” vestlige” verden.»

Årets kandidat skal gjennomføre et lengre feltarbeid i Japan. Studiet retter seg mot klassisk japansk naturfilosofi og hvordan ideer om natur og «wilderness» manifesteres i tradisjonell domestiseringspraksiser som japanske hager, bonsai dyrking, og i fiskeoppdrett for estetiske formål. Studiet skriver seg inn i både klassisk antropologiske temaer med fokus på dikotomiene menneske-natur, natur-kultur, og forholdet mellom epistemoligi- ontologi, samtidig som det omfatter nyere, pågående kunnskapsproduksjon om relasjoner menneske-natur og interdisiplinære tilnærminger knyttet til klima, miljø og bærekraft. Disse sammenkoblingene mellom de klassiske antropologiske temaer, og aktuelle, globale problemområder, gjør dette prosjektet til en svært interessant studie i antropologisk sammenheng.


Masterstudentens bakgrunn for å utføre studiet er også solid. Utover sosialantropologiske emner, har han kjennskap til naturvitenskaplige fag, noe som kan være en ressurs for å utforske fler-disiplinære tilnærminger. I tillegg besitter han universitetsstudier i japansk, noe som stryker et av de andre formelle kravene: «Feltarbeidet skal utføres som et mikrostudie i et samfunn der studenten kan fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte deltagende observasjon. Det vil si at studenten må bosette seg i samfunnet og strebe etter å leve som befolkningen og delta i deres gjøremål.»


I tillegg har han jevnt over gode, til svært gode karakterer på eksamener avlagt ved universitetet. Siden studenten også har knyttet kontakter til aktuelle miljøer i Japan, både av akademisk og praktisk art, stryker dette studiets gjennomførbarhet. Samlet gir et særs godt utgangspunkt for gjennomførbarheten av det planlagte studiet.


NAF ønsker også å gi stor takk til Signe Howell for stipendordningen som har støttet masterstudenter i en årrekke med klassiske sosialantropologiske feltarbeid utenfor den "vestlige" verden.
Comments


bottom of page