top of page
Form

Vacancies

Here we publish positions relevant to anthropology students and fully qualified anthropologists. The positions can be sorted according to educational level requirements. If you have a position that you would like us to promote here, send us an email at naf@antropologi.org

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=351422671

Vil du bidra til effektiv tilpassing og omstilling av samfunnet til eit klima i endring?

Stillinga er plassert i seksjon for arealplan og klimatilpassing. Vi jobbar med ivaretaking av klima- og miljøomsyn i arealplanlegging, og med klimatilpassing retta mot nasjonale myndigheiter og kommunal og regional forvalting. Seksjonen har i dag 17 medarbeidarar. I arbeidet med klimatilpassing rådgjer og støttar vi Klima- og miljødepartementet med å leggje til rette for regjeringa sitt heilskaplege arbeid med klimatilpassing, følgjer opp stortingsmeldinga på klimatilpassing og vi har ansvaret for koordinering av klimatilpassing på direktoratsnivå.

Søknadsfrist:

23. mai 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=350154183

Innovasjonsrådgiver

Liker du tanken på å jobbe med innovasjon og utvikling i en kontekst av demokrati, kultur og historie i et digitalt landskap? Har du gode ideer som kan føre til vekst og besparelser? Dersom du finner inspirasjon i skjæringspunktet mellom offentlig forvaltning og digital innovasjon, så kan du være den innovasjonsrådgiveren vi ser etter.

Søknadsfrist:

26. mai 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=352021673

Jobb med strategi og samfunnskontakt i Innovasjon Norge

Til strategisk stab i Innovasjon Norge søker vi en rådgiver som skal utvikle og koordinere Innovasjon Norges arbeid med samfunnskontakt. En del av Innovasjon Norges mandat er å være en innovasjonspolitisk rådgiver for våre eiere og oppdragsgivere. Du vil jobbe tett med selskapets ledelse og ha kontakt med oppdragsgivere, samarbeidspartnere, næringsorganisasjoner, bedriftsledere og beslutningstakere på ulike nivåer.

Søknadsfrist:

27. mai 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=352943181

Leder og medarbeider til sekretariat for utvalg om fallende fødselstall

Sekretariatet bidrar med utredning og analyse for utvalget. En viktig del av sekretariatet sitt faglige arbeid vil være å utarbeide diskusjonsgrunnlag og framskaffe annet materiale som legges fram på utvalgsmøtene. Sekretariatet skal medvirke til å skrive NOU'en i tråd med utvalgets ønsker. Sekretariatet assisterer også utvalget med administrativ og praktisk tilrettelegging av utvalgsmøtene.

Søknadsfrist:

31. mai 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=353267039

Miljøstiftelsen ZERO søker fagrådgiver for industri

Du vil bidra i alle deler av ZEROs arbeid på industriområdet. Det vil for eksempel være karbonfangst og -lagring, hydrogen, bioøkonomi og arealbruk. Du vil jobbe for å realisere utslippskutt, energieffektivisering og sirkulære løsninger i industrien.

Søknadsfrist:

2. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=351378162

Innsamlings- og kommunikasjonsrådgiver

Du er en som evner å kommunisere komplekse temaer, og formidler budskap på en enkel og engasjerende måte. Du er fremoverlent og uredd for å be om støtte i form av givere og medlemmer til en viktig sak. Samtidig evner du å skape engasjerende innhold i sosiale medier, nyhetsbrev og på nettsiden vår bipolar.no.

Søknadsfrist:

2. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=353287833

Vil du utrede viktige veivalg for norsk politi?

Stillingen er plassert i strategi- og analyseseksjonen i Politidirektoratet (POD). PODs rolle er å styre, lede og utvikle norsk politi samt være faglig rådgiver for blant andre Justis- og beredskapsdepartementet.

Søknadsfrist:

3. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=353153373

Eksamens- og administrasjonskonsulent

Vi søkjer etter ein allsidig og utåtvent person med teft for god administrasjon og utprega service-innstilling. Stillinga krev at du kan handtere fleire samansette prosessar samstundes, finne løysingar raskt og ha eit auge for detaljar. Stillinga byr på variert arbeid for deg som trivst med operative driftsoppgåver.

Søknadsfrist:

3. jun. 2024
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=351259299

Experience Architect

Som XA vil du være ansvarlig for å lede brukerundersøkelser, analysere data og avdekke innsikt for å styrke konseptfasen og realiseringsfasen i vårt rammeverk som er bygget etter design thinking-prinsippene. Du vil også samarbeide med tverrfaglige team for å forstå både brukerbehov og designutfordringer, samt utvikle og vedlikeholde brukerpersonas, brukerreiser og andre områder som faller under fagområdet Experience Design.

Søknadsfrist:

10. jun. 2024
https://www.finn.no/job/positions/ad.html?finnkode=349922639

PHD-stilling i etikk, miljøfilosofi og økoteologi

Det teologiske fakultet har ledig stilling som stipendiat innenfor etikk, miljøfilosofi og økoteologi. Stillingen er knyttet til UiO:Demokrati-prosjektet DEMOCRISIS: Democracy and Climate Crisis. Prosjektet analyserer klimakrisen fra ulike faglige perspektiver og vil undersøke om klimavippepunkter også innebærer en krise for demokratiet.

Søknadsfrist:

20. jun. 2024
bottom of page