Signe Howells feltarbeidsstipend

Signe Howells feltarbeidsstipend er opprettet med det formål å oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den ”vestlige” verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi. Stipendets størrelse er på kr 20 000,- og lyses ut årlig. Søknadsfrist er 15. desember hvert år.

Krav til søkere:

  • Søker må være mastergradsstudent ved et av de fire norske universitetsinstituttene.

  • Feltarbeidet skal utføres som en mikrostudie i et samfunn der studenten kan fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte deltagende observasjon. Det vil si at studenten må bosette seg i samfunnet og strebe etter å leve som befolkningen og delta i deres gjøremål.

  • Feltarbeidet skal ha en varighet på minimum seks måneder.

  • Problemstillingen skal ta for seg et sentralt antropologisk tema.

Søknaden skal inneholde:

  1. Kort søknadsbrev (1-2 sider)

  2. Prosjektbeskrivelse (inntil 10 sider)

  3. Utskrift av karakterer fra høyere utdannelse (kan ettersendes)

  4. CV


CV, søknad og alle vedlegg (PDF-format) sendes elektronisk i en epost som merkes med ’Feltarbeidsstipend’ til Norsk antropologisk forening sin epostadresse naf@antropologi.org.

Har du tilbakemelding eller spørsmål?

Kontakt oss på naf@antropologi.org

© 2023 by Train of Thoughts. Proudly created with Wix.com