top of page

NAFs feltarbeidstipendNAFs feltarbeidsstipend skal oppmuntre til etnografiske feltstudier og bidra til å dekke utgifter i feltarbeidet for masterstudenter i sosialantropologi. Stipendpotten for 2024 er 30 000, og denne potten vil bli delt til 3 studentstipend på á 10 000 NOK.


Søknadsfrist er 1.mai


Feltarbeidet kan være påbegynt ved innlevering av søknad.

Krav til søkere:

 • Feltarbeidet skal utføres i samfunn og på sosiale arenaer der studenten kan fordype seg i det sosiale liv og benytte deltagende observasjon som én av sine viktigste forskningsmetoder.

 • Feltarbeidet skal ha en varighet på minst fire måneder.

 • Søkeren må være student ved et av de fire antropologiinstituttene i Norge.

 • Søkeren må være medlem av NAF før søknadens sendes. Man kan melde seg inn gjennom denne lenken. 


Studentene som tildeles stipend, skal skrive en kort feltrapport til NAFs hjemmeside, enten under eller rett etter feltarbeidet. Dette kan være i form at et fotoessay, enten tematisk eller som en «smakebit» fra feltarbeidets gleder og sorger.


Søknaden skal inneholde:

 1. Kort søknadsbrev (1 side)

 2. Tentativ prosjektbeskrivelse inkl. budsjett (inntil 5 sider)

 3. Utskrift av karakterer fra høyere utdannelse (kan ettersendes)

 4. CV

Søknad med vedlegg (PDF-format) sendes elektronisk i en epost som merkes med ’Feltarbeidsstipend’ til Norsk antropologisk forening sin epostadresse naf@antropologi.org.


 

English:

NAF's fieldwork scholarships are intended to encourage ethnographic field studies and help cover fieldwork expenses for master's students in social anthropology. The scholarship amount for 2024 is 30 000, which will be divided into 3 scholarships of 10 000 NOK each.


Application deadline is May 1.


Fieldwork can be started by the time the application is submitted.

Requirements for applicants:

 • The fieldwork must be carried out in communities and social arenas where the student can immerse themselves in social life and use participant observation as one of their main research methods.

 • The fieldwork must last at least four months.

 • The applicant must be a student at one of the four anthropology departments in Norway.

 • The applicant must be a member of NAF before submitting the application. You can join through this link.


Students who are awarded a scholarship must write a short field report for the NAF website, either during or immediately after the fieldwork. This can be in the form of a photo essay, either thematically or as a short insight of the joys and sorrows of fieldwork.The application should include:

 • Short application letter (1 page)

 • Tentative project description incl. budget (up to 5 pages)

 • Transcript of grades from higher education (can be forwarded)

 • CV

Applications with attachments (PDF format) should be sent electronically in an email marked 'Fieldwork grant' to the Norwegian Anthropological Association's email address naf@antropologi.org.

 

Comments


bottom of page