top of page

NAFs feltarbeidstipend

NAFs feltarbeidsstipend er et treårig tiltak som er opprettet for å oppmuntre til feltstudier utenfor den «vestlige» verden ved å bidra økonomisk til en egnet students feltabeidsutgifter i forbindelse med masterstudiet i sosialantropologi. Stipendet viderefører hovedintensjonen fra Signe Howells feltarbeidstipend, men med enkelte justeringer. NAFs feltarbeidstipend lyses ut første gang i 2023 med et søknadsbeløp på inntil 30.000 kroner pr år.

Søknadsfristen for 2024 publiseres snart.


​ Krav til søkere:

 • Feltarbeidet skal utføres i et samfunn der studenten kan fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte deltagende observasjon som én av sine viktigste forskningsmetoder. Det vil si at studenten må bosette seg i samfunnet og strebe etter å leve som lokalbefolkningen.

 • Feltarbeidet skal ha en varighet på minst ett semester.

 • Søkeren må være medlem av NAF. Man kan melde seg inn gjennom denne lenken.


Søknaden skal inneholde:

 1. Kort søknadsbrev (1-2 sider)

 2. Prosjektbeskrivelse (inntil 10 sider)

 3. Utskrift av karakterer fra høyere utdannelse (kan ettersendes)

 4. CV

CV, søknad og alle vedlegg (PDF-format) sendes elektronisk i en epost som merkes med ’Feltarbeidsstipend’ til Norsk antropologisk forening sin epostadresse naf@antropologi.org.


 

NAF's fieldwork grant

Norwegian Anthropological Association's (NAF) fieldwork grant is a three-year initiative created to encourage field studies outside the "Western world”. The grant will contribute financially to the fieldwork expenses of a suitable Master student in social anthropology at a Norwegian university. This scholarship continues the main intention from Signe Howell's fieldwork grant, with some adjustments. NAF's fieldwork grant will be announced for the first time in 2023, with an amount of up to 30,000 NOK. The application deadline for 2024 will be announced soon.


Requirements for applicants:

 • The fieldwork must be carried out in a society where the student can immerse him- or herself in the population’s daily life and use participant observation as a central research method. This means that the student must settle in the society and strive to live like the locals.

 • The fieldwork must have a duration of at least one semester.

 • The applicant must be a member of NAF. You can register through this link.


The application must contain:

 1. Short letter of application (1-2 pages)

 2. Project description (maximum 10 pages)

 3. Printout of grades from higher education (can be forwarded)

 4. CV


The application and attachments (PDF format) should be sent by email, marked with 'Fieldwork grant', to the Norwegian Anthropological Association: naf@antropologi.org within the deadline.

bottom of page