top of page

Årets mottakere av NAFs feltarbeidstipend

Selma Øilo Tenold, Kaja Helene Vogt og Håvard Widerøe

Vi gratulerer Selma Øilo Tenold, Kaja Helene Vogt og Håvard Widerøe med

tildelingen av NAFs feltarbeidstipend 2024


NAFs feltarbeidsstipend blir i 2024 delt mellom tre masterstudenter, som alle mottar

et stipend på 10 000 kroner.


Selma Øilo Tenold tildeles feltarbeidsstipend for masterprosjektet ‘Maculinity among

Pro-Feminist Men in Montevideo, Uruguay’, som fokuserer på menn som kjemper

for likestilling mellom kjønnene i en ‘machismo’-dominert kulturell kontekst i Latin

Amerika. Tenold skal reise til Montevideo i Uruguay og gjennomføre et feltarbeid hvor

hun skal følge flere aktivistgrupper som jobber med maskulinitet og likestilling.

Gjennom studien ønsker hun å belyse hvordan den etablerte ‘machismo-kulturen’

påvirker og påvirkes av kvinner og menns involvering i likestillingsspørsmål, og hva

som motiverer menn til selv å mobilisere mot en etablert patriarkalsk kultur.


Kaja Helene Vogt tildeles feltarbeidsstipend for masterprosjektet ‘The Grounds of

the Inherent Gender Bias of Articifial Intelligence’, som skal undersøke hvordan

individer, normer og diskurser medvirker til å forme KI-systemer, herunder chatbot-

teknologier. Vogt er særlig interessert i kjønnsdimensjonen ved denne

teknologiutviklingen og hvordan dette både gjenspeiler sosiale normer og virker inn

på samfunnet. For å belyse disse problemstillingene reiser hun til Silicon Valley for å

gjennomføre et feltarbeid. Vogt skal bo i et ‘hacker house’ i San Francisco sammen

med tech-utviklere og dataprogrammerere, for på den måten å få innsikt i hvilke

holdninger og ideer om kjønn som gjør seg gjeldende i miljøer som står sentralt i

utviklingen av KI-teknologier.


Håvard Widerøe tildeles feltarbeidsstipend for sitt masterprosjekt om politisk

aktivisme knyttet til hjemløshet og boligkrisen i Dublin, Irland. I det nyliberale

Irland har dereguleringen av boligmarkedet og nedbyggingen av den sosiale

boligpolitikken bidratt til en boligkrise. Som en følge av økte leieutgifter og

levekostnader tvinges mange unge voksne til å bli boende hos foreldrene.

Boligkrisen manifesterer seg også i et stort antall hjemløse individer og familier. Den

økonomiske situasjonen som bidrar til at mange unge voksne marginaliseres har

også ført til en oppblomstring av grupper og organisasjoner som driver politisk

aktivisme for mer sosialt inkluderende og rettferdig samfunn. Widerøe kommer i sitt

feltarbeid til å følge en slik organisasjon, The Community Action Tenants Union

(CATU) og vil undersøke hvordan organisasjonen gjennom å mobilisere til kollektiv

handling kan bidra til å skape gode nabolag og bedre bosituasjoner.


Vi gratulerer Selma, Kaja og Håvard så mye og ønsker dem lykke til med

feltarbeidene!


Stipendkomiteen i år bestod av Jon Harald Sande Lie (NUPI) og Erik Henningsen

(Oslomet). Under kan du lese deres begrunnelse for tildelingen:


I utvelgelsen av stipendmottakere har komiteen lagt vekt på at masterprosjektene

skal oppfylle kravene som er nedfelt i retningslinjene for feltarbeidsstipendet. Blant

annet, gjelder dette kravet om at feltarbeidet skal utføres i samfunn og på sosiale

arenaer der studenten kan fordype seg i det sosiale liv og benytte deltagende

observasjon som én av sine viktigste forskningsmetoder.


Ettersom det var bestemt at stipendet i år skulle deles mellom tre masterstudenter,

har komiteen også vektlagt å oppnå en spredning av masterprosjektene som tildeles

stipend med hensyn til deres regionale fokus og en spredning mellom

utdanningsinstitusjonene studentene er tilknyttet.


Alle de tre masterprosjektene som tildeles stipend utmerker seg ved at de er

analytisk ambisiøse, samtidig som de tilkjennegir sosialt og politisk engasjement.

Komiteen har lagt vekt på viljen til å belyse «store» og aktuelle tema

(likestillingskamp, nyliberalisme, KI-teknologi) gjennom deltagende observasjon som

uttrykkes i de tre masterprosjektene.


Komiteen har også vektlagt at de tre prosjektene framstår som metodisk

gjennomførbare, ved at studentene har planer om å knytte seg til miljøer /

organisasjoner / bevegelser som arenaer for feltarbeidene. Studentene viser også at

de har god innsikt i de kulturelle kontekstene de vil tre inn i og kjennskap til stedene

de vil oppsøke gjennom feltarbeidene. Dette gjør at komiteen mener at det er gode

grunner til å forvente at de tre masterprosjektene vil kunne frambringe ny og

interessant kunnskap.

Comments


bottom of page